It is taking longer than expected to fetch the next song to play. The music should be playing soon. If you get tired of waiting, you can try reloading your browser.


Please check our Help page for information about troubleshooting Pandora on your browser.
Your Pandora One subscription will expire shortly.
close
Your Pandora One trial subscription will expire shortly. Upgrade to continue unlimited, ad-free listening.
You've listened to hours of Pandora this month. Consider upgrading to Pandora One.
Close
Hi . Pandora is using Facebook to personalize your experience. Learn MoreNo Thanks
-0:00
0:00
Change Skin

We created Pandora to put the Music Genome Project directly in your hands

It’s a new kind of radio –
stations that play only music you like

 
Create an account for free. Register
Now Playing
Music Feed
My Profile

uɐsǝן ʞɹɐɯ

Public Profile
˙ןoʇsıɹq ˙ǝ sǝןɹɐɥɔ puɐ ןǝnɾ uɐsns'spɹıqɹǝpunɥʇ snoןnqɐɟ ǝɥʇ' sɹǝɥʇoɹq sǝnןq ǝɥʇ 'doʇ zz ' ʎǝןɐǝɥ ɟɟǝɾ ' ǝןooʍıʍɐʞɐɯɐʞ ןɐǝɹsı' ǝuıɹd uɥoɾ ' sǝןʇɐǝq ǝɥʇ ' pʎoןɟ ʞuıd 'pɐǝp ןnɟǝʇɐɹƃ ǝɥʇ ' xıɹpuǝɥ ' uɥƃnɐʌ ʎɐɹ ǝıʌǝʇs ' pןǝıɟɹǝʇʇnq ןnɐd ' uıןdoɾ sıuɐɾ ' ǝsnoɥ uos ' sɹǝʇɐʍ ʎppnɯ ' ƃuıʞ˙q˙q 'sǝnןq ǝɥʇ ǝʌoן ı Thanks Pandora !

We're sorry, but a browser plugin or firewall may be preventing Pandora from loading.

In order to use Pandora internet radio, please upgrade to a more current browser.

Please check our Help page for more information.

In order to use Pandora internet radio, please upgrade to a more current browser
or install a newer version of Flash (v.10 or later).

In order to use Pandora internet radio, please install Adobe Flash (v.10 or later).

[103, 71, 103, 123, 82, 99, 90, 89, 65, 78, 87, 92, 124, 75, 101, 101, 66, 67, 108, 126, 109, 67, 69, 122, 65, 96, 105, 81, 82, 126, 85, 107, 87, 82, 98, 117, 92, 66, 100, 80, 70, 116, 95, 92, 79, 77, 76, 117, 91, 120, 118, 82, 126, 97, 118, 71, 65, 88, 72, 120, 64, 108, 81, 79, 73, 77, 65, 77, 87, 108, 111, 88, 112, 90, 93, 78, 93, 74, 104, 101, 69, 72, 87, 112, 117, 72, 126, 79, 103, 103, 90, 81, 85, 106, 87, 84, 67, 112, 79, 71, 66, 112, 75, 87, 110, 97, 126, 75, 122, 116, 103, 95, 91, 86, 124, 66, 67, 74, 89, 76, 114, 116, 82, 108, 83, 111, 96, 125, 117, 127, 102, 73, 126, 112, 126, 115, 124, 101, 64, 124, 106, 76, 118, 105, 108, 111, 74, 122, 65, 106, 74, 111, 73, 84, 80, 64, 108, 70, 81, 94, 100, 91, 109, 99, 81, 108, 121, 111, 78, 126, 76, 105, 92, 105, 65, 119, 78, 97, 78, 89, 95, 99, 85, 86, 120, 101, 67, 119, 86, 106, 99, 69, 74, 93, 106, 92, 113, 79, 80, 113, 66, 67, 126, 67, 121, 122, 109, 111, 108, 99, 80, 70, 111, 74, 91, 100, 80, 72, 74, 71, 82, 78, 72, 86, 64, 84, 124, 92, 111, 102, 90, 124, 85, 126, 72, 94, 76, 76, 78, 107, 116, 112, 104, 84, 82, 96, 98, 113, 75, 87, 64, 78, 82, 89, 106, 73, 86, 69, 109, 84, 92, 95, 71, 96, 98, 113, 80, 105, 78, 87, 87, 114, 65, 118, 111, 81, 71, 66, 113, 115, 86, 118, 78, 119, 83, 74, 100, 88, 119, 86, 107, 126, 90, 110, 109, 90, 96, 124, 93, 84, 120, 118, 71, 113, 101, 126, 107, 71, 95, 83, 94, 105, 99, 101, 99, 94, 85, 91, 88, 86, 123, 114, 89, 106, 101, 126, 68, 95, 106, 90, 69, 117, 69, 125, 79, 100, 104, 96, 101, 80, 72, 121, 116, 74, 93, 103, 119, 71, 71, 67, 67, 110, 71, 95, 71, 88, 70, 74, 84, 110, 73, 68, 105, 88, 118, 116, 116, 74, 112, 115, 117, 77, 72, 87, 73, 125, 98, 107, 114, 77, 83, 123, 99, 76, 89, 74, 124, 94, 125, 122, 94, 118, 74, 100, 111, 87, 68, 102, 110, 124, 90, 81, 111, 118, 73, 89, 100, 65, 98, 80, 88, 101, 91, 92, 99, 123, 97, 70, 117, 99, 86, 109, 111, 78, 75, 112, 81, 80, 93, 96, 67, 88, 127, 67, 85, 80, 86, 127, 95, 109, 69, 96, 103, 86, 88, 70, 92, 87, 77, 126, 102, 94, 119, 74, 110, 66, 98, 84, 97, 106, 67, 67, 84, 79, 101, 87, 94, 122, 105, 64, 82, 98, 116, 115, 109, 81, 106, 100, 85, 68, 84, 96, 125, 111, 89, 118, 84, 108, 114, 74, 105, 124, 122, 126, 118, 64, 91, 83, 71, 93, 109, 91, 123, 72, 105, 66, 79, 109, 73, 110, 88, 117]